Restaurācijas darbi

ERAF projekta ietvaros tiks veiktas sekojoši darbi:

Arhitektoniski – mākslinieciskā inventarizācija

Lai nodrošinātu kultūrvēsturisko vērtību un autentiskās oriģinālās substances saglabāšanu projekta ietvaros tiks veikta arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un inventarizācija.

Inženierizpēte

Lai nodrošinātu autentiskās substances saglabāšanu Būvprojekta tehniskā projekta izstrādes laikā ir paredzēta inženierizpēte.

Būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts Būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā sekojošiem darbiem

  • Rīgas Doma ziemeļu un dienvidu sānjomu ar šķērsjomu un kora kapelas jumtu restaurācijai;
  • Rīgas Doma fasāžu un logu restaurācijai;
  • Pulksteņa galerijas restaurācijai;
  • Vides pieejamībai;
  • Perimetrālā kanāla izveidei Rīgas Doma laukuma padziļinājumā;
  • Mikroklimata nodrošinājuma risinājumus ziemeļu ieejai;

Būvprojekta ekspertīze

Pēc tehniskā projekta izstrādes ir paredzēta būvprojekta ekspertīze.

Būvuzraudzība

Projekta īstenošanas ietvaros ir paredzēts nodrošināt būvuzraudzību visu projekta būvdarbu izpildes laiku.

Autoruzraudzība

Projekta īstenošanas ietvaros ir paredzēts nodrošināt būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā.

Būvdarbi

Aktivitātes ietvaros ir paredzēts veikt sekojošus būvdarbus:

  • Rīgas Doma vidusjoma restaurācijas būvdarbi saskaņā ar izstrādātu un Būvvaldē akceptētu tehnisko projektu (Būvprojekts akceptēts 04.06.2008 ar Nr. 1293 un tā derīguma termiņš pagarināts līdz 04.06. 2012.);
  • Rīgas Doma kapitulzāles baptistērijas un sakristejas renovācijas būvdarbus saskaņā ar Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijā 14.10. 2009 saskaņotu renovācijas projektu Nr. 1095.

Pēc tehniskā projekta pabeigšanas tiks veikti tajā paredzētie darbi

Monitoringa darbi

Visu projekta norises laiku ir paredzēts veikt gruntsūdens līmeņa novērojumus, nesošo konstrukciju vertikālo deformāciju monitoringu ar ģeometrisko nivelēšanu un plaisu monitoringu.